Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Akuaterapi Ve Yüzme Eğitim Programı

01.01.2019 06:30 İstanbul

Bu eğitimin amacı akranlarına göre hareket repertuarı daha sınırlı olan OSB’li çocukların suyun hidrodinamik özelliklerinden yararlanarak kaba motor becerilerini destekleme, fiziksel uygunluk düzeylerini geliştirme ve yaşam boyu kullanabileceği yüzme becerilerini öğrenmeleri konularında OSB’li çocuklarla ç...

İncele

Ortak Dikkat Temelli Sosyal İletişim Programı - ODSİ Eğitimi

31.12.2018 21:00 İstanbul

Ortak Dikkat Temelli Sosyal İletişim Programı ODSİ, Doç. Dr. Selda Özdemir tarafından geliştirilen ve otizm spektrum bozukluğunun çocuklarda erken dönem gelişiminde ilk ve en kritik belirleyicisi olarak kabul edilen ortak dikkat becerilerini geliştirme üzerine odaklanan bir erken müdahale programıdır. Program, davranışsal ve doğ...

İncele

Karşılıklı Taklit Eğitimi (Reciprocal Imitation) & Erken Çocukluk Dönemi Taklit Değerlendirmesi

01.01.2019 07:00 - 22:00 İstanbul

Erken çocukluk döneminde Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuklara taklit becerilerinin öğretimi amacıyla öğretim yaklaşımları benimsenmiştir. Çalıştay konusu sosyal karşılıklılığı temel alan ve sosyal taklidi güçlendirmeye dayalı bir taklit eğitimi yöntemi olan Karşılıklı Taklit Eğitimidir (Reciprocal Imitata...

İncele

Matematik Öğrenme Güçlüğü İçin Erken Müdahale:Oyunlarla Sayı Hissinin Geliştirilmesi

16.09.2018 07:00 - 22:00 İstanbul

Eğitim matematik öğrenme güçlüğü, sayı hissi ve bunlar arasındaki ilişkilerin kuramsal arka planı ile başlar, bunların nasıl ölçüldüğü, nasıl değerlendirildiği ve nasıl iyileştirileceği üzerinde durulur. Sırf bu amaçla araştırmacı tarafından geliştirilen iki oyun ve çalışma prensipleri anlatı...

İncele

IVO-ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti Uygulamacı Sertifikası Çalıştayı

31.12.2018 21:00 İstanbul

İVO-ODS'nin amacı OSB gösteren çocukların OSB açısından kapsamlı bir değerlendirmesini yaparak çocuğun gereksinim duyduğu özel eğitim destek düzeyini ortaya koyarak buna uygun eğitsel ve davranışsal müdahale programları için veri sağlamaktır. Ayrıca müdahale programlarının etkililiğinin değerlendirilmesi ve izleme ç...

İncele

Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklar İçin Bağımsız Beslenme Becerilerinin Kazandırılması

01.01.2019 01:00 - 03:00 İstanbul

Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarda bağımsız beslenme becerisi farklı düzeyde sunulan yardım ve çeşitli stratejilerle kazanılabilir. Beslenme becerisi için gerekli hareket bileşenleri ve bunların doğru motor organizasyonları bazı fasilitasyon yöntemleri ve uygun pozisyonlar verilerek beslenme becerisinde bağımsızlık sa...

İncele

Erken Okuryazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesi: EROT Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programı

01.01.2019 07:00 - 05:00 İstanbul

Okula başlama tüm çocuklar için önemli bir geçiş basamağıdır. Okulla birlikte çocukların pek çok bilgi ve beceri kazanmaları beklenir. Bu becerilerin başında ise okumayı öğrenme gelir ve okuma, birinci sınıfın en önemli amacıdır. Çocukların okula başladıklarında okumayı öğrenmede karşılaştıkları güçlükler...

İncele

Erken Çocukluk Dönemi Dil Öncesi Dönem Jest ve Oyun Becerileri Değerlendirmesi

01.01.2019 06:00 - 10:00 İstanbul

Temel gelişim olarak 0-12 ay aralığını kapsayan dil öncesi dönem olan sözel olmayan iletişim döneminde jestler ana iletişim davranışlarından biridir. Jestler farklı iletişim işlevlerine göre sergilenme biçimine göre kategorize edilmektedir. Jestlerin çeşitliliği ve sıklığı sonraki dil yeterliliğini önemli ölçüde et...

İncele

GILLIAM OTİSTİK BOZUKLUK DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ-2-TÜRKÇE VERSİYONU (GOBDÖ-2-TV) UYGULAYICI SERTİFİKA EĞİTİMİ

01.01.2019 09:00 - 09:00 İstanbul

Eğitimin Tanımı:  Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ-2; Gilliam Autism Rating Scale-2) otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin farklı amaçlar için değerlendirilmesini sağlayan bir derecelendirme ölçeğidir.  Eğitimin İçeriği: GOBDÖ-2-TV;...

İncele

IVO-ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti Uygulamacı Sertifikası Çalıştayı

01.01.2019 09:00 - 09:00 İstanbul

Eğitimin Tanımı: İVO-ODS' nin amacı OSB gösteren çocukların OSB açısından kapsamlı bir değerlendirmesini yaparak çocuğun gereksinim duyduğu özel eğitim destek düzeyini ortaya koyarak buna uygun eğitsel ve davranışsal müdahale programları için veri sağlamaktır. Ayrıca müdahale programlarının etkililiğinin değerlen...

İncele