Sanat Kültür Ve Reklam Faaliyetlerinde Psikolojik Danışmanlık Desteği

23 Nisan 2015 tarihinde, 29335 sayılı resmi gazetede  yayınlanan 4857 sayılı İş kanunun 71. Maddesine ilişkin kanun değişikliği sonucu; çocukların çalışabilecekleri sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin kapsamı, bu faaliyetlerde çalıştırılacak çocukların çalışma izni şartları, ücretlerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar hakkında yapılan düzenlemeye göre çocuk oyuncu bulunan projelerde yapımcıların, çocuğa psikolojik destek hizmeti sunması zorunlu hale getirilmiştir. İlgili açıklamalarla arasında danışmanlık hizmetlerini kapsayan başlıklar şöyledir;

    Genel Hükümler
        Amaç Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
    Sanat Kültür ve Reklam Faaliyetlerinde Çocukların Çalıştırılabilecekleri Faaliyetler
        Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi
        Çalışma Koşullarının Düzenlenmesi
        Çalışma Ortamının Düzenlenmesi
    Sanat Kültür ve Reklam Faaliyetlerinde Çocukla Verilecek İzin Usül ve Esasları
        Uygunluk Raporu

Çadem Psikoloji ve Araştırma hem çocuk oyuncular hem yetişkin oyunculara çalışma biçimleri ve ruhsal durumlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti sunmaktadır ve yasa gereği verilebilecek diğer hizmetleri de kurumların/yapım şirketlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak şu şekilde sınıflandırmıştır;

    Çocuk Oyuncu Danışmanlığı
    Yetişkin Oyuncu Danışmanlığı
    Set/Mekan Danışmanlığı
    Senaristlere Yönelik Danışmanlık Hizmeti / Metin Danışmanlığı
    Uygunluk Raporları

Çocuk Oyuncu Danışmanlığı

Danışmanlık hizmetimiz, faaliyetler içersinde yer alacak çocukların (-14 yaş) çalışma izinlerinin, yaş grupları ve faaliyet türlerine göre çalışma koşullarının, çalışma ortamının, ücretlerinin ödenmesine dair usul esasların takibini kapsar.

Çocuğun yaşının; fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişiminin ve diğer sağlık koşullarının sağlanması ve kontrolü Çadem Psikoloji ve Araştırma’nın sunduğu kadro tarafından sağlanır.

Yetişkin Oyuncu Danışmanlığı

Oyunculuğun/Sanatçılığın doğası gereği farklı karakterler yaratmak kişileride yıpranmalara sebep olur. Sebeplerden diğer bazıları da çalışma saatlerinin düzenlenmesi, çalışma koşullarının ve ortamının uygunluğu şeklindedir. Kişinin psikolojik sağlığının bütün bunlarının nekadarına elverişli olduğuysa gözönünde bulundurulması gereken bir diğer önemli konudur.

Bugün dünyanın bir çok yerinde kabul görmüş bu durumla ilgili  farklı kültürlerden farklı oyuncular/sanatçılar, konuyu kendi ruhsal gerçeklikleri için tedavi edici olduğunu düşündükleri faliyetlerle meşgul olarak çözmeye çalışmaktadır.

Çadem Psikoloji ve Araştırma, oyuncu/sanatçıların çalışma koşulları, prosedürleri, yasal hakları ve psikolojik olarak maruz kaldıkları durumlarla alakalı olarak gerçekleştirdiği geniş saha çalışmaları sayesinde, kazandığı tecrübesini kurumlara/yapım şirketlerine Yetişkin Oyuncu Danışmanlığı olarak sunmaktadır.

Set Mekan Danışmanlığı

Özellikle çocuk oyuncular için çalışma alanlarının yarattığı psikolojik etki oldukça önemlidir. Örneğin çocuğun bulunduğu ortamda ona travmatik etki yaratan bir nesnenin muhafaza edilmesi, hem ruh sağlığında ciddi komplikasyonların oluşmasına hem de çalışma disiplinin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacaktır. Bu gibi durumlarda yapımcının/kurumun çocuğun psikolojik sağlığını gözönünde bulundurması gerekir. Çadem Psikoloji ve Araştırma çocuk oyuncuyla yapılacak görüşmeler sonucunda hazırlanan rapora bağlı olarak kurumlara konuyla ilgili danışmanlık hizmeti sunar.

Yetişkinler için durum çocuktan farklıdır, yetişkinin benlik oluşumu değerlendirilerek çalışma alanıyla ilgili farkındalık kazanmasına yönelik danışmanlık hizmeti sunulur. Eğer durum çeşitli önemler alınmasını gerektiriyorsa, oyuncunun psikolojik ihtiyaçlarına bağlı olarak oluşturulan rapor doğrultusunda danışmanlık hizmeti sunulur.

Senaristlere Yönelik Danışmanlık Hizmeti / Metin Danışmanlığı

Yaratıcılığa bağlı projelerin süreçleri en çok psikolojik olaylardan etkilenir çünkü böyle durumlarda yaratım isteği ve problem aynı havuzda süzülürler. Bu gibi durumlarda yaygın düşünce “İlham pınarının kuruduğudur” ancak durum çok yüksek iltimalle o pınarın üzerinde oluşan düşünce barajlarıdır. Zihinin odağı değişmiş olabilir ancak bunun yanında yaratıcının kendi dünyasının dinamikleri de tabiki bu süreçte en önemli etkenlerdir. Kayıplar, yas süreçleri, ani değişimler, beklenmedik olaylar en gözle görünenlerdir ve bu durumlarda kişi psikolojik desteğe neden ihtiyaç duyduğunu bilerek gelir.

Bütün bunların dışında ne olduğu belirleyenemeyen dönemsel semptomlar vardır, bunlar çok farklı sebeplerden kaynaklanıyor olabilir. Projeler süresince ortaya çıkan bu gibi durumlar işleyişin sürekliliğini bozar ve kişiler daha çok paniklemeye başlarlar; böylece fasit bir dairenin içine girilmiş olur, sorunlar sorunları tetikler. Psikolojik Destek Hizmeti bu noktada önem kazanır. Oluşan tıkanıklığı çözümler, kişiye konuyla alakalı süreçlerden bahseder, beraberinde profesyonelliğe ve bütün gizlilik esaslarına bağlı olarak devamlılığı sağlar.

Senaristlerin danışmanlık ihtiyacı duydukları bir diğer konu oluşturulan karakterlere atfedilen psikolojik özelliklerdir. Karakterin bütünlüğünde psikolojik özellikler arasında bir tutarlılık sağlanabilmesi için bir profesyonel gözlemi gerekir. Çadem Psikoloji ve Araştırma bünyesinde yer alan uzman klinik psikologlarımız arasında edebi eserlerin karakterlerinin analizi konusunda profesyonellik kazanmış, çeşitli dergilerde yayınlara sahip meslektaşlarımız konuyla alakalı danışmanlık desteği sunmaktadır.

Uygunluk Raporları

Uygunluk raporları karşılıklı olarak çalışan/oyuncu – işveren/yapımşirketi arasındaki yasal işleyişin kontrolü amacıyla yazılan raporlardır. İzin günlerinin belirlenmesinden, çalışma alanının beşeri koşullarının psikolojik uygunluğunun belirlenmesine kadar uznana bu raporlar talep doğrultusunda hazırlanır ve gerekli kişi ya da kuruma teslim edilir.


Çocuk ve Ergenlerde Kayıp ve Yas Danışmanlığı

Bu programda, kuramsal ve uygulamaya dayalı olarak ölüm, kayıp ve yas kavramlarını tanıtmak, yas   seyri ve belirtileri ile kayıp sonrası duygu-davranışları açığa çıkarmak, sürece eşlik eden olumlu-olumsuz durumlarla çalışmak, yas danışmanlığında tanılama araçlarını seçmek-uygulamak, süreci yapılandırmak,  müdahale yolları ve işleyen stratejileri belirlemek, bireyle ve grupla yas danışmanlığı uygulamalarını ele almak amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği

Kavram olarak Ölüm-Kayıp-Yas
Çocuk ve ergenlerde yas tepkileri
Çocuk ve ergenlerde yas türleri
Normal yas
Patolojik Yas
Travmatik yas
Karmaşık yas
Yas sürecine etki eden faktörler
Gelişim Dönemine Bağlı Yas tepkileri
Kayba bağlı çocuk ve ergenlerde uyum ve davranış sorunları
Psikolojik Yardım süreci
Bilişsel, Duyuşsal ve Davranışsal Belirtilerde Müdahaleler-Stratejiler
Psikolojik danışma uygulamalarına ilişkin kuramsal bakış ve uygulamalar
Yas sürecinde danışan-danışman ilişkisi
Yas aşamalarıyla çalışmak
Tanılama yolları ve kullanılan teknikler
Yeniden düzenleme ve uyuma ilişkin müdahale yolları
Bireyle- grupla yas danışmanlığı uygulama örnekleri
Vak’a sunumu (Çocuk)
Vak’a sunumu (Ergen)

YÖNTEM:
Anlatım, vak’a sunumu, tartışma, soru-cevap, raporlaştırma

KATILIMCILAR: Meslek profesyonelleri (Psikolojik Danışman, Psikolog,  Sosyal Hizmet Uzmanı, Aile Danışmanı)
                              
Doç. Dr. S. Armağan Köseoğlu Kimdir?
Köseoğlu, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde tamamladı. 1997 yılında yüksek lisans, 2003 yılında doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümünden aldı. 1992- 2006 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen,  İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  Doç. Dr. Serhat Armağan Köseoğlu, Psikolojik Testler, PDR’de Etik Kurallar, Çocuk Suçluluğu ve Yeniden Eğitimi, Resimleriyle Çocuk, Rehberlik, Kuram ve Uygulamada Grup Rehberliği Etkinlikleri ve Düşünme Becerileri derslerini lisans ve yüksek lisans programında vermektedir. S. Armağan Köseoğlu’nun, psiko-pedagojik açıdan çocuk resmi, psikolojik testler ve test etiği, çocuk suçluluğu, saldırganlık-şiddet, ebeveyn-çocuk eğitimi ve problem çözme becerisi eğitimi ile ilgili yayın ve çalışmaları bulunmaktadır.

Bireysel Eğitim

Bu eğitim bireysel başvurular ile gerçekleştirelecek olan bir eğitimdir, aşağıdaki formu eksiksiz doldurarak eğitim hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Formun gönderilmesinin ardından ilgili birim tarafından size geri dönüş yapılacaktır.

Eğitim ile ilgili bilgi almak istiyorum

Gelecek Etkinlikler

Bu eğitim için bir gelecek etkinlik bulunamadı.

Geçmiş Etkinlikler

Ayna Ayna Söyle Bana

26.11.2018 09:00 - 27.11.2018 09:00

Sanat Psikoterapisi Yaşantı Grubu

20.11.2018 09:00 - 23.10.2018 09:00

Varoluşçu Analiz Grup Psikoterapisi

13.11.2018 09:00 - 13.11.2018 09:00